Admitere 2018

Procedura de admitere este disponibilă aici.

Ben Heine

Admiterea se bazează pe media de absolvire și pe :

1. Un eseu de 5-10 pagini privind unul dintre următoarele subiecte: (1) Dezbateri teoretice curente în cercetarea sociologică; (2) Inovații metodologice în cercetarea sociologică;

2. Un interviu în care candidații își susțin eseul.

Eseul poate fi scris în engleză sau în română. Interviul va avea loc în limba română.

 

CALENDARUL ADMITERII

INSCRIERI: 6-15  IULIE 2018 (ÎNTRE ORELE 9,00–14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00–12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 16 iulie 2018

Concurs de admitere (interviu): 17 iulie 2018

Afișarea rezultatelor: 18 iulie 2018

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19  iulie 2018 (între orele 9,00 – 12,00)

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 iulie 2018 (orele 14,00)

Confirmarea locului*: 18, 19, 20, 21 si 23 iulie 2018 (de luni pana vineri între orele 9,00–14,00 iar sambata  orele 9,00–12,00)

Data limită de afișare a rezultatelor: 26 iulie 2018

CRITERII DE ADMITERE                                             
* Media de admitere la master se calculează astfel:
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta (Media anilor de studii +  Media de licentă: 2 – medie)
2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.
 

CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
- Criteriul I – media notelor obţinute la eseu şi interviu;
- Criteriul II – media examenului de licenta
- Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
- dosar plic.
- fișă tip de înscriere;
- eseu (de maxim 10 pagini);
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
- diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2018 în original sau copie certificată conform cu originalul;
- supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2018);
-  documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
- certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
- certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
-  adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- B.I sau C.I în copie;
- chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.